Voor 15:00 uur besteld,

volgende werkdag geleverd.

DIRECT CONTACT? BEL 088 3977 377

Klantenscore: 8,9 / 10 op basis van 227 beoordelingen

    Grootste CAD webshop van Nederland en België                           Autodesk en HP Partner                         Autodesk gecertificeerde CAD-cursussen                         Deskundige Helpdesk

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden CADexpress BV
Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals onderstaand beschreven.

CADexpress BV is en blijft eigenaar van de bestelde producten totdat deze volledig zijn betaald en verstuurd kunnen worden.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke worden aangegaan tussen CADexpress B.V. en de klant
1.2. Op orders zijn alle voorwaarden van CADexpress van toepassing.
1.3. Bijzondere, van de voorwaarden van CADexpress B.V. afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en geldig zoals in deze aanbiedingen en offertes aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en eventuele verzend- en administratiekosten.
2.2. Gegevens in drukwerken verstrekt door CADexpress BV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden aanbieder niet. Aan alle correspondentie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3. Neem bij speciale acties contact op met CADexpress BV voor de actievoorwaarden. 088 3977 377

Artikel 3: Overeenkomst
3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen zijn bindend zodra deze zijn bevestigd door CADexpress BV. Deze bevestiging zal middels een e-mail gedaan worden.
3.2. Elke met CADexpress aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever weet dat CADexpress BV zo nodig informatie betreffende opdrachtgever zou kunnen en mogen opvragen.

Artikel 4: Prijzen
4.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Typefouten en voorbehouden. Vermelde prijzen in de webshop zijn excl. BTW. Voor alle prijzen die in offertes en prijslijsten en in de webshop vermeld staan geldt dat prijzen gecorrigeerd kunnen worden indien geconstateerd is dat er sprake is van een schrijffout / rekenfout of indien de prijzen door onvoorziene omstandigheden aangepast dienen te worden. Uiteraard betrachten wij een grote zorgvuldigheid in het geven van prijsinformatie over producten en diensten.
4.2. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden CADexpress BV niet.

Artikel 5: Aanbetaling
5.1. Aanbieder is eventueel gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van CADexpress BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 6: Garantie
6.1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend CADexpress BV aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van CADexpress BV geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien CADexpress BV na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
6.2. Voor alle goederen en materialen die CADexpress BV niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde producten. 6.3. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden uitsluitend de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 7: Retentierecht
7.1. Wanneer CADexpress BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
7.2. Aanbieder heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten op basis waarvan de opdrachtgever nog iets verschuldigd is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. CADexpress BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik
Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.


Artikel 9: Overmacht
9.1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar CADexpress BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van CADexpress BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van CADexpress BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor CADexpress BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
9.2. CADexpress BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1. Zolang CADexpress BV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde producten eigendom van CADexpress BV.
10.2. CADexpress BV heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
10.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11: Wanprestatie en ontbinding 11.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
11.2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal CADexpress BV ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze
11.3. CADexpress BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. CADexpress BV kan eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die CADexpress BV op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1. Op alle door CADexpress BV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 13: Geschillen
13.1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van CADexpress BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.